مشاوره از دکتر قلب

لرزش دست وپا و لرزش درونی - پرسش 1666