مشاوره از دکتر قلب

فشارخون وبسته شدن یکی از رگهای اصلی قلب - پرسش 14009

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید