مشاوره از دکتر قلب

تپش قلب شدید دارم خسته شدم کمکم کنید - پرسش 7075