مشاوره از دکتر قلب

درد دست چپ وبی حسی - پرسش 2439