مشاوره از دکتر قلب

ضربان زیر ۶۰ - پرسش 32162

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید